077 - 466 14 43 Kunnen wij u helpen? Bel ons gerust!

Onze Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Tuinhuiscentrum van de Munckhof BV te Neerkant, hierna te noemen “Van de Munckhof”

1.        toepassing van deze voorwaarden

Op alle aanbiedingen van en levering door  Van de Munckhof  zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

2.     tot stand komen van overeenkomst

a. Offertes zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt eerst tot stand middels ondertekening van de orderbevestiging. De aan de koper ter hand gestelde kopie van de orderbevestiging geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs. De opdracht is

–na ondertekening- onherroepelijk.

b. Mocht koper desondanks de overeenkomst binnen 7 dagen na ondertekening annuleren, dan is hij gehouden aan

Van de Munckhof  15% van de koopprijs te voldoen. Vindt annulering van de overeenkomst door koper plaats wanneer het bestelde door Van de Munckhof  reeds in productie is genomen, dan is hij een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 50% van de koopsom.

 

3.     levertijd

a. De levertijd wordt schriftelijk overeengekomen, doch geldt slechts als bij benadering te zijn opgegeven. Mocht echter na het verstrijken van 4 weken na de oorspronkelijke levertermijn door Van de Munckhof  niet geleverd zijn, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

b. Dit recht tot ontbinding vervalt, wanneer de overschrijding van de termijn van aflevering het gevolg is van een buiten de macht van Van de Munckhof  gelegen, al dan niet voorzienbare, omstandigheden.

c. Overmacht aan de zijde van koper ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Van de Munckhof

d. Wanneer het recht op ontbinding door koper niet wordt ingeroepen, is koper binnen drie maanden na het overeengekomen leveringstijdstip verplicht het gekochte af te nemen. Mocht hij hierna niet voldoen, dan is hij, na laatste schriftelijke aanmaning daartoe, gehouden aan Van de Munckhof  stallingskosten te vergoeden en dient hij de volledige koopprijs te voldoen.

 

4.     aanvraag vergunning

Koper dient zelf zorg te dragen voor het tijdig aanvragen van de voor plaatsing vereiste vergunningen, alsmede dient hij zich te conformeren aan datgene wat daaromtrent staat vermeld in de overeenkomst. Wordt de vergunning niet verleend, dan dient koper Van de Munckhof  meteen in kennis te stellen en dient hij daarvan bewijs te overleggen. Koper heeft alsdan de keuze tussen hetzij uitstel van levering, hetzij tot ontbinding van de overeenkomst, waarbij dit laatste, Van de Munckhof  gerechtigd is door haar ten gevolge hiervan geleden schade op koper te verhalen.

 

5.       levering en plaatsing

a. Geschiedt plaatsing door Van de Munckhof, dan dient er minimaal één persoon namens koper ter plaatse aanwezig te zijn, die de plaats, de hoogte en de afstand aanwijst waar en hoe het geleverde geplaatst moet worden. Als werkzaamheden eenmaal zijn aangevangen en plaatsing geheel of gedeeltelijk is gerealiseerd en er alsdan op verzoek van koper wijzigingen of nadere aanpassingen dienen te worden verricht, dan komen de extra kosten hiervan voor rekening van koper.

b. De plaats waar het geleverde geplaatst dient te worden dient er obstakel- vrij bij te liggen. Derhalve zonder boomwortels, overhangende takken, struiken en losliggend puin.

c. De bouwplaats dient voorts voor het plaatsen voorbereid te zijn, dat wil zeggen: de bouwplaats dient eerst minimaal 20 cm uitgegraven te zijn, ruim over de gehele oppervlakte. Daarna weer opgevuld met geel zand. Voorts dient in acht genomen te worden dat elk tuinhuis een dak oversteek bezit. Hiermee dient bij het uitgraven rekening gehouden te worden.

d. Wanneer materialen over schutting en daken aangevoerd moeten worden, wordt door Van de Munckhof een meerprijs in rekening gebracht.

Eventuele kraanhuur komt voor eigen rekening koper. Tenzij partijen vooraf hierover anders overeenkomen of dat er op het tijdstip van levering voldoende mankracht of materiaal aanwezig is om de plaatsing te realiseren.


6.       plaatsing door koper

Wanneer het plaatsen door koper zelf wordt verzorgd, dienen ter plaatse voldoende mensen aanwezig te zijn om het geleverde te kunnen  lossen. Van de Munckhof is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het plaatsen door de koper zelf.

 

7.       meerwerk

a. Indien door het niet opvolgen van de voorwaarden, zoals hierboven sub 5 en 6 gesteld, extra werkzaamheden door Van de Munckhof  dienen te worden verricht, behoudt Van de Munckhof  zich het recht voor, voor dit door haar te verrichte meerwerk aan koper in rekening te brengen.

b. Overig meerwerk wordt louter verricht na een schriftelijke bevestiging daarvan. Het materiaal wordt alsdan geleverd tegen de op dat moment geldende prijs, alsmede wordt aan koper een uurtarief in rekening gebracht tegen het op dat moment geldend uurtarief.

 

8.       betaling en zekerheid

a. Betaling dient te geschieden à contant bij aflevering c.q. plaatsing, tenzij tussen partijen anders overeengekomen is.

b. Alle goederen c.q. materialen blijven eigendom van Van de Munckhof  totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

c. Bij niet tijdige betaling raakt koper –en nadat koper telefonisch in gebreke is gesteld en een redelijke termijn heeft gehad om zijn schuld alsnog te voldoen - in verzuim en is hij aan Van de Munckhof  over het openstaand bedrag terstond een direct opeisbare rente verschuldigd, ter grootte van 1% per maand.

d. Van de Munckhof  is voorts gerechtigd –voor zover gehele of gedeeltelijke levering c.q. plaatsing nog niet heeft plaatsgevonden- de levering geheel op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

e. Voldoet koper alsnog niet aan zijn verplichtingen dan is koper aan Van de Munckhof  alle kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) die met verdere invordering gepaard gaan, integraal verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten (waaronder mede is inbegrepen een redelijke vergoeding voor door Van de Munckhof  aan de inning te besteden tijd) bedragen minimaal 15% van de koopprijs.

 

9.       garantie en reclamatie

a. Koper is gehouden om het geleverde terstond na aflevering c.q. plaatsing op eventuele tekortkomingen te controleren. Eventuele geconstateerde tekortkomingen dienen terstond op de afleverbon, door de koper gemeld te worden, dan wel binnen acht kalenderdagen na plaatsing c.q. levering schriftelijk aan Van de Munckhof gemeld te zijn en door Van de Munckhof  ontvangen te zijn. Bij niet inachtneming van deze regel vervalt het recht van koper zich hierop te beroepen en geldt het geleverde als beantwoord aan de tussen partijen gesloten overeenkomst.

b. Van de Munckhof  geeft 2 jaar garantie op eventuele fabricagefouten en op lekkende daken, doch alleen en voor zover deze lekkage te wijten is aan ondeskundige plaatsing.

Uitgesloten van garantie is glasbreuk, condens/vochtdoorslag en werking van het hout. Een klemmende of gekrompen deur en/of raam wordt onder meer als de normale werking van het hout beschouwd.

c. Tevens is uitgesloten van garantie wanneer koper de door Van de Munckhof  bij de totstandkoming van de overeenkomst aan koper ter hand gestelde gebruiksvoorschriften, niet naleeft en derhalve het geleverde c.q. het geplaatste niet zoals een goed huisvader betaamt gebruikt, hetzij eigenhandig veranderingen aanbrengt, en daardoor het geleverde c.q. het geplaatste gebreken vertoont.

 

10.    geschillen en toepasselijk recht

Op de tussen koper en Van de Munckhof  gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde burgerlijke rechter binnen het arrondissement.